Η "Πλαίσιο" ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2017 – 31.12.2017, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Σύμφωνα με αυτά, η εταιρεία κατέγραψε πωλήσεις στα € 286 εκ. από € 283 εκ. το 2016, βελτιωμένες κατά 1%, αποκλειστικά λόγω των επιδόσεων του 2ου εξαμήνου (ποσοστό αύξησης 5%).

Επιπλέον, παρουσίασε αύξηση του μικτού κέρδους στα € 62,1 εκ. από € 60,5 εκ. ή σε ποσοστό 2,8%, μετά από ενίσχυση του περιθωρίου μικτού κέρδους και ενίσχυση του EBITDA κατά 5,9% στα € 10,7 εκ. από € 10,1 εκ. παρά την αρνητική διαφοροποίηση των λοιπών εσόδων κατά περίπου 2,5 εκ.

Η εταιρεία σημείωσε ανάκαμψη των κερδών προ φόρων σε διψήφιο ποσοστό στα € 7,3 εκ. και ανάλογη πορεία των κερδών μετά τη φορολογία στα € 4,9 εκ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα προσεγγίζουν τα € 50 εκ.,  πλέον του μισού της χρηματιστηριακής αξίας του  Ομίλου, ενώ σημειώθηκε μείωση του δανεισμού και καθαρή ρευστότητα στα € 37 εκ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Πλαισίου, κ. Γεώργιος Γεράρδος, ανέφερε τα εξής: «Το 2017 υπήρξε μια ιδιαίτερα θετική χρονιά για τον Όμιλο, καθώς σημειώθηκε ουσιαστική μεγέθυνση σε όλα τα βασικά οικονομικά μας μεγέθη, σε μια περίοδο που, σύμφωνα με  τα  επίσημα  στοιχεία, η ιδιωτική  κατανάλωση παρέμεινε στάσιμη και η καταναλωτική διάθεση στο λιανικό εμπόριο, εύθραυστη.

Οδηγός για την καθολική αυτή βελτίωση υπήρξε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, το δεύτερο εξάμηνο, κατά το οποίο είδαμε τον κύκλο εργασιών μας να ανακάμπτει κατά 5%. Μας ικανοποιεί  ακόμα περισσότερο ότι παραπάνω  επιδόσεις στο δεύτερο εξάμηνο  επιτεύχθηκαν  χωρίς  καμία  αρνητική  επίπτωση  στα  περιθώρια  απόδοσής μας.  Είναι χαρακτηριστικό ότι, αν και στο σύνολο του έτους η καθαρή κερδοφορία μας βελτιώθηκε σχεδόν 10%, η αύξησή της στο δεύτερο μισό της  χρονιάς  είναι  διπλάσια!  Αν  μάλιστα  δεν  ληφθούν  υπόψη  οι αρνητικές  συναλλαγματικές  διαφορές  π ου  επιβάρυναν  τα αποτελέσματα του 2017 σε σχέση με το 2016, η βελτίωση του EBITDA θα ξεπερνούσε το 37%.

Εξίσου θετική υπήρξε η πορεία στον Ισολογισμό: Μειώσαμε το συνολικό μας δανεισμό και μάλιστα σχεδόν μηδενίζοντας τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μας προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Αυξήσαμε τα διαθέσιμά μας κατά € 7 εκ. και κρατήσαμε σταθερές τις απαιτήσεις μας. Είμαστε δε ενθουσιασμένοι που, τελικά, δημιουργήσαμε νέες λειτουργικές ταμειακές ροές που αγγίζουν τα € 12 εκ. και  οδήγησαν την καθαρή (απαλλαγμένη από το δανεισμό) ρευστότητά μας στα € 37 εκ.

Οι παραπάνω επιδόσεις μας ωθούν στο να ατενίζουμε το μέλλον με συγκρατημένη αισιοδοξία. Στο πλαίσιο αυτό νιώθουμε ότι μπορούμε να προτείνουμε μια ικανοποιητική αύξηση του μερίσματος προς τους μετόχους μας, ύψους 7 ευρωλεπτών ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε απόδοση περίπου 1,6% σε σχέση με την παρούσα αξία της μετοχής. Οι άνθρωποι και η Διοίκηση της Πλαίσιο, θα είμαστε σε εγρήγορση: Γνωρίζουμε ότι το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό και για το λόγο αυτό πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε έμφαση στην εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε  να  διαθέτουμε  τεχνικά άρτια  προϊόντα  και, κυρίως,  να  αναβαθμίζουμε  διαρκώς  το  επίπεδο  εξυπηρέτησης  των πελατών.

Στα επόμενα δύο χρόνια  σχεδιάζουμε να υλοποιήσουμε επενδύσεις ύψους δέκα εκατομμυρίων ευρώ περίπου και, βεβαίως,αναζητούμε τη διαρκή βελτίωση των επιδόσεων μας, διαφοροποιώντας, όταν απαιτείται, την προϊοντική  σύνθεση και την εμπορική μας πολιτική, ώστε να ικανοποιούμε τους πελάτες και τους μετόχους μας αλλά και να προσφέρουμε στην Κοινωνία».