Το πρόγραμμα επιχορηγεί επενδυτικά έργα μεγαλύτερα των 100.000 με ποσοστό επιχορήγησης από 15% έως 75%. Οι αιτήσεις έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

Γράφει ο Σπύρος Ζαχαριάδης*.

Ο δεύτερος κύκλος υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου έχει ήδη ανοίξει, με ημερομηνία λήξης των υποβολών την 29η Σεπτεμβρίου 2023.

Αναλυτικότερα:

1. Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του προγράμματος είναι όλη η Ελληνική Επικράτεια.

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2023 ανέρχεται  σε 150.000.000 ευρώ και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

3. Δικαιούχοι είναι οι κάτωθι:

Υπό ίδρυση ή υφιστάμενες εμπορικές εταιρείες (πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες)

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)

Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ

Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις

4. Το επενδυτικό σχέδιο δύναται να περιλαμβάνει:

Δημιουργία νέας μονάδας.

Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.

Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν με τον όρο ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά διακόσια τοις εκατό.

Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Για τα επενδυτικά σχέδια των υπηρεσιών μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (Logistics – ΚΑΔ 52.29.19.03) η παροχή υπηρεσίας σε εταιρείες του ίδιου ομίλου δύναται να ανέρχεται μέχρι ποσοστού 30% των συνολικά παρεχόμενων υπηρεσιών. Για την ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό μονάδων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας απαραίτητη προϋπόθεση, εφόσον δεν υφίστανται, είναι η υλοποίηση επενδυτικών έργων εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής & επικοινωνιών – τηλεματικής, για την υποστήριξη των αποθηκεύσεων, των φορτοεκφορτώσεων και της εν γένει διαχείρισης των υλικών – εμπορευμάτων.

5. Επιλέξιμες δαπάνες

Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Ενίσχυση της αγοράς του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης (υπό προϋποθέσεις).

Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης.

Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

Ειδικές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία και μη κατοχυρωμένες τεχνικές γνώσεις.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης.

Μισθολογικό κόστος

Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Λοιπές κατηγορίες δαπανών

Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες και αφορούν επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.

Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.

Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην αναβάθμιση των προσόντων ή την επανεκπαίδευση των εργαζομένων.

Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μίας επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.

Δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού και το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται άμεσα από το επενδυτικό έργο υπολογιζόμενο για περίοδο δύο ετών.

6. Τα είδη ενισχύσεων περιλαμβάνουν την:

Φορολογική απαλλαγή

Επιχορήγηση

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

7. Ποσά και ποσοστά ενίσχυσης

Προβλέπεται ενίσχυση από 15% μέχρι 75%, με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.

8. Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Για την υπαγωγή στo παρόν καθεστώς απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο ποσό:

α. του 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,

β. των 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,

γ. των 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,

δ. των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,

ε. των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

9. Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικών σχεδίων

Κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, είτε με συνδυασμό αυτών.

Στο 25% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

10. Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων ξεκινάει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται με το αποτέλεσμα του ελέγχου αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη του καθεστώτος.

Οι ως άνω προθεσμίες αναστέλλονται κατά τον μήνα Αύγουστο.

Η αξιολόγηση του εύλογου κόστους και ο έλεγχος των δεικτών βαθμολογίας διενεργούνται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης. 

*Σπύρος Ζαχαριάδης, M.Sc. in Finance, Project Director ICP - Integrated Consulting Processes (210 9882142 – 6945 069690)