Τέσσερις συμβάσεις μέσω των οποίων θα διοχετευθούν 420 εκατ. ευρώ σε περισσότερες από 2.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) υπέγραψε χθες το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ) με την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς. Οι χρηματοδοτήσεις γίνονται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), το οποίο είναι ο κεντρικός πυλώνας του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη (Σχέδιο Γιούνκερ). Το Σχέδιο Γιούνκερ αναμένεται ήδη να κινητοποιήσει επενδύσεις στην Ελλάδα συνολικού ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ και 183,5 δισ. ευρώ στο σύνολο της Ευρώπης.

Οι συμβάσεις που υπογράφηκαν χθες θα επιτρέψουν στις δύο τράπεζες να χορηγήσουν δάνεια με σημαντικά μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COSME. Οι τράπεζες θα στηρίξουν επίσης καινοτόμες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «InnovFin – Χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε. για την Καινοτομία», η οποία στηρίζεται από το πρόγραμμα της Ε.Ε. για την Ερευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020». Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου με θέμα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, το οποίο διοργάνωσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ελληνικό υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Το COSME είναι το πρόγραμμα της Ε.Ε. για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜμΕ. Καλύπτει την περίοδο 20142020 και έχει συνολικό προϋπολογισμό 2,3 δισ. ευρώ. Ποσοστό τουλάχιστον 60% του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών ΜμΕ σε χρηματοδότηση, μέσω δύο χρηματοπιστωτικών εργαλείων. Ο μηχανισμός εγγύησης δανείων του COSME επιτρέπει την παροχή εγγυήσεων και αντεγγυήσεων προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ώστε να μπορούν να παρέχουν περισσότερα δάνεια και χρηματοδοτικές μισθώσεις σε ΜμΕ. Ο μηχανισμός περιλαμβάνει επίσης την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίων πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί σε ΜμΕ. Επιπλέον, μέσω του μηχανισμού μετοχικού κεφαλαίου για την ανάπτυξη, το πρόγραμμα COSME επενδύει σε μετοχικά επενδυτικά κεφάλαια που παρέχουν επιχειρηματικά κεφάλαια σε ΜμΕ, κυρίως σε στάδιο επέκτασης και μεγέθυνσης.

Ο μηχανισμός εγγυήσεων InnovFin για τις ΜμΕ θεσπίστηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «InnovFin – Χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε. για την Καινοτομία», η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα της Ε.Ε. για την Ερευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020». Ο μηχανισμός παρέχει εγγυήσεις και αντεγγυήσεις για δάνεια από 25.000 ευρώ έως και 7,5 εκατ. ευρώ, ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση των καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης (με προσωπικό μέχρι 499 άτομα) σε δανειακή χρηματοδότηση.