Σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό κόσμο, οι οικονομικές διευθύνσεις και τα φορολογικά τμήματα, ως αναπόσπαστο μέρος του επιχειρείν, δεν μπορούν παρά να αναβαθμιστούν και να ακολουθήσουν τον δρόμο του ψηφιακού μετασχηματισμού, που γίνεται όλο και πιο επιτακτικός τα τελευταία χρόνια.

Ο εκσυγχρονισμός της φύσης της εργασίας, όπως η επίλυση χρονοβόρων διαδικασιών με νέες δεξιότητες και λύσεις, η αναγκαία τάση του re-skilling, σε συνδυασμό με τον επαναπροσδιορισμό του ίδιου του χώρου εργασίας (remote working), συνθέτουν ένα νέο ρυθμιστικό περιβάλλον το οποίο συνάδει με τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας και την εκθετική αύξηση δεδομένων, επιτάσσοντας την προσαρμογή του CFO στις ανάγκες της νέας ψηφιακής εποχής.

Πώς, όμως, μπορεί ο σημερινός οικονομικός διευθυντής να ανταποκριθεί στα παραπάνω δεδομένα και να αξιοποιήσει την ευκαιρία της ψηφιοποίησης που παρουσιάζεται;

Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να αναγνωρίζει τις σημαντικότερες προκλήσεις, ενώ ταυτόχρονα να ιεραρχεί τις προτεραιότητές του σε σχέση με τις ανάγκες του, λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους.

Παράλληλα, είναι απαραίτητο να αναπτύξει τεχνολογικές δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις διαθέσιμες νέες τεχνολογίες, αλλά και να αξιοποιεί τα Data Analytics ώστε να αντιμετωπίζει με επιτυχία το συνεχώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον.

Οι νέες τεχνολογικές δεξιότητες που έχουν αναδειχθεί στον φορολογικό τομέα μπορούν να μεταβάλουν και να διευκολύνουν τη ζωή του. Αυτές στρέφονται γύρω από τους παρακάτω πυλώνες:

Ανάπτυξη αναλυτικής των επιχειρήσεων (Business Analytics) με συστήματα επιχειρησιακής ευφυΐας (BI). Μέσα από τη δημιουργία οπτικοποιημένων χρηματοοικονομικών και διοικητικών αναφορών, με αναλύσεις χρηματικών ροών, κοστολόγησης και κερδοφορίας, οι οποίες παραδίδονται με ακρίβεια και εγκυρότητα, οι εταιρείες λαμβάνουν την απαραίτητη πληροφόρηση στον σωστό χρόνο για την υποστήριξη των επιχειρηματικών τους αποφάσεων.

Τεχνολογίες αυτοματισμών, όπως η ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών (RPA/RCA). Οι επαναλαμβανόμενης και διεκπεραιωτής φύσης διεργασίες, όπως η συμπλήρωση και αποστολή φορολογικών δηλώσεων, οι συστημικές συμφωνίες τραπεζικών κινήσεων και εσωτερικές διαδικασίες εγκρίσεων, αυτοματοποιούνται με τη χρήση της ρομποτικής, ελευθερώνοντας χρόνο για πιο πολύπλοκες εργασίες στο προσωπικό της εταιρείας.

Αξιοποίηση της επιστήμης των δεδομένων (Data Science) με χρήση συστημάτων αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων (ETL/Data wrangling). Ζητήματα, όπως οι χρονοβόρες επαναλαμβανόμενες διαδικασίες συγκέντρωσης, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων, λάθη που οφείλονται στη μη σωστή τήρηση των βασικών δεδομένων, καθώς και ο μεγάλος όγκος των εργασιών που εκτελείται με φύλλα υπολογισμού όπως συμφωνίες δεδομένων μεταξύ υποσυστημάτων, ενοποίηση και συμφωνίες στοιχείων θυγατρικών, έλεγχοι κλεισίματος, αυτοματοποιούνται με τη χρήση νέων τεχνολογιών επεξεργασίας δεδομένων.

Η οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) και η χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (EDI). Η καταχώριση των παραστατικών και οι συμφωνίες μεταξύ των πελατών και προμηθευτών αυτοματοποιούνται με τη χρήση των παραπάνω τεχνολογιών.

Καθίσταται σαφές πως ο ρόλος του CFO μιας επιχείρησης έχει διευρυνθεί σημαντικά μέσα από την εισαγωγή της τεχνολογίας στον κλάδο. Ο CFO, πλέον, φέρει εις πέρας τη σύνθετη αποστολή του, που αφορά την επίτευξη των στόχων συμμόρφωσης σε κάθε χώρα και σε κάθε διαδικασία, αλλά και τη δημιουργία αξίας μέσω ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων με εφαρμογή νέων τεχνολογιών αυξημένης αποδοτικότητας.

Καλείται να λάβει σοβαρές στρατηγικές αποφάσεις, ώστε να δομήσει την ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων είτε εσωτερικά είτε μέσω outsourcing (παροχή υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης) με τη συνδρομή ασφαλών και οικονομικών λύσεων. Με τον τρόπο αυτό θα καταφέρει να βοηθήσει την επιχείρησή του να προσαρμοστεί στα δεδομένα του νέου κύματος της ψηφιακής επανάστασης που διανύουμε, αξιοποιώντας τη νέα δυναμική που προσδίδει η τεχνολογία στον ρόλο του.

* Η κ. Μαρία Τρακάδη είναι Partner, Tax Leader, στην Deloitte Ελλάδος. To άρθρο δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή