Στην κατάργηση μιας σειρά επιδομάτων προχωρά η διοίκηση της Attica Bank, μεταξύ των οποίων των επιδομάτων διπλής συγκοινωνίας και καυσόξυλων, όπως προβλέπεται στην νέα επιχειρησιακή σύμβαση που υπεγράφη με τους εργαζόμενους στις 17 Φεβρουαρίου 2017. 

Ειδικότερα προβλέπεται η κατάργηση μεταξύ άλλων: τουριστικού επιδόματος, δικαστικών εξόδων, οδοιπορικά έξοδα δικηγόρων, επίδομα διπλής συγκοιωννίας, επίδομα pc, επίδομα καυσίμων (καυσόξυλων), επίδομα βιβλιοθήκης Δικηγόρων και εξειδικευμένα επιδόματα όλων των διευθύνσεων των Κεντρικών Υπηρεσιών και του Δικτύου.

Παράλληλα χορηγείται μηνιαίως επίδομα ξένης γλώσσας το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 75 ευρώ για την πρώτη ξένη γλώσσα, στο ποσό των 100 ευρώ για την δεύτερη, στο ποσό των 125 ευρώ για την τρίτη ή περισσότερες ξένες γλώσσες. 

Επίσης όλα τα ειδικά επιδόματα θέσεις και επιδόματα ευθύνης ενοποιούνται με ονομασία «Επίδομα Ευθύνης». 

Επιπλέον συνεχίζεται η χορήγηση 230,71 ευρώ μηνιαίως ως επίδομα ασθενείας για παιδιά υπαλλήλων με ειδικές ανάγκες, καθώς και η χορήγηση ποσού 231 ευρώ μηνιαίως ως επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού. 

Παράλληλα στη σύμβαση προβλέπεται ότι σε περίπτωση που από την εφαρμογή της σύμβασης προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο μειώσεις που υπερβαίνουν το 25% του συνόλου των καταβαλλομένων την 31.12.2015 αποδοχών και λοιπών παροχών υποχρεωτικά καταβάλλεται η τυχόν διαφορά ως «Επίδομα Εξομάλυνσης». 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι: 

- για υπαλλήλους με μηνιαίο μισθό (μεικτό) έως και 1.600 ευρώ δεν θα υπάρξει καμμία μείωση. Σε περίπτωση που υπάρξει μείωση τότε θα καταβάλλεται το ίσον ποσό ως «Επίδομα Εξομάλυνσης». 

- για υπαλλήλους με μηνιαίο μισθό (μεικτό) από 1.601 ευρώ έως και 1.800 ευρώ, η τυχόν μείωση δεν μπορεί να ανάλθει άνω του 10%. Στην περίπτωση που θα ξπερνά το 10% τότε θα καταβάλλεται στον εκάστοτε υπάλληλο το «Επίδομα Εξομάλυνσης».

- για υπαλλήλους με μηνιαίο σύνολο καταβαλλόμενων μεικτών αποδοχών και παροχών πό 1.801 ευρώ έως και 2.000 ευρώ, η τυχόν μείωση δεν μπορεί αν ανέλθει άνω του 20%. 

Σε περίπτωση που από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης προκύπτει μείωση που θα θα ξπερνά το 20% τότε θα καταβάλλεται το Επίδομα Εξομάλυνσης. 

Τέλος τα επιτόκια για τα δάνεια προσωπικού καθώς και για πιστωτικές κάρτες παραμένουν αμετάβλητα.

Ελένη Μπότα (www.bankingnews.gr)