Στην έδρα της τράπεζας, στα Τρίκαλα, θα  πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη 11 Ιουλίου 2017, στις 19:30, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων, η εφετινή ετήσια γενική συνέλευση της Τράπεζας Θεσσαλίας. Από τα θέματα της ημερήσια διάταξης δεν υπάρχει κάποιο που να ξεχωρίζει, εκτός ίσως από τις τροποποιήσεις του καταστατικού οι οποίες θα είναι προς την κατεύθυνση της εναρμόνισης με τους διεθνείς τραπεζικούς κανόνες σε μια σειρά ζητημάτων, όπως απαιτεί η τράπεζα της Ελλάδος. Η συμμετοχή της τράπεζας Θεσσαλίας στην αύξηση κεφαλαίου που πραγματοποιεί η Συνεταιριστική τράπεζα Ηπείρου, με ποσό 40.000 ευρώ, δεν σημαίνει κάτι ιδιαίτερο καθώς η Θεσσαλίας είναι μέτοχος στην Ηπείρου και θέλει να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της.

Η πρόσκληση της Τράπεζας Θεσσαλίας αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 933/8.06.2017 καλούνται τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Π. Ε. στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 27.06.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2016 έως 31/12/2016.

2. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας, της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2016 έως 31/12/2016.

3. Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, στα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για τη χρήση 2016.

4. Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων χρήσης 2017.

5. Έγκριση εγγραφής νέων μελών.

6. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2017.

7. Έγκριση Επιτροπής Ελέγχου.

8. Τροποποίηση Καταστατικού.

9. Έγκριση για συμμετοχή στο Συνεταιριστικό Κεφάλαιο

α) της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου με το ποσό των 40.000€ και β) της TERRA THESSALIA LACTIS με το ποσό των 200€.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 4.07.2017, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα. Και, αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ την 11.07.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη αυτοπροσώπως των οποίων η εγγραφή έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα όσα μέλη είχαν εξοφλήσει τη μια μερίδα τους μέχρι την 6η Νοεμβρίου 2016 και δεν έχουν δάνεια ή τμήματα δανείων σε καθυστέρηση άνω του έτους ή δικαστική εμπλοκή με την Τράπεζα για καθυστερημένες οφειλές ή παρεχόμενες εγγυήσεις κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Καταστατικού.

Η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας είναι απαραίτητη. Ο Απολογισμός της Τράπεζας θα δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική της σελίδα www.bankofthessaly.gr στις 30 Ιουνίου 2017.