Τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 16.00 θα συνεχιστεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Φαρσαλινής βιομηχανίας Επίλεκτος.

 

Η συνέλευση πραγματοποιήθηκε με απαρτία το Σάββατο 13 Ιανουαρίου, ωστόσο η μέτοχος Φωτεινή Δοντά, κάτοχος ποσοστού 7,27% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ζήτησε αναβολή της για το σύνολο των θεμάτων.

 

Υπενθυμίζεται πως οι μέτοχοι της Επίλεκτος κλήθηκαν στην τακτική γενική συνέλευση να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2016-30.06.2017 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., με την ενοποιημένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.

 

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έκλεισε την 30η Ιουνίου 2017.

 

3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση από 1η Ιουλίου 2017 μέχρι 30η Ιουνίου 2018 .

 

4. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.

 

5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016-2017 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2017-2018.

 

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

7. Εκλογή επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

 

8. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.

 

9. Αγορά Ιδίων μετοχών.