Στα 123,24 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι καθαρές πωλήσεις του θεσσαλικού ομίλου Βιοκαρπέτ το 2020 έναντι 125,75 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη χρήση του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 2%, με τις εξαγωγές να ανέρχονται σε 68,80 εκατ. ευρώ έναντι 71,38 εκατ. ευρώ αντίστοιχα μειωμένες κατά 3,61% και αποτελώντας το 55,82% του συνολικού τζίρου. 

H μητρική της Exalco στο εσωτερικό της χώρας είχε πωλήσεις που κατά την χρήση 2020 ανήλθαν σε 54,45 εκατ. ευρώ έναντι 54,38 εκατ. ευρώ το 2019 παραμένοντας αμετάβλητες. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά την χρήση 2020 σε 9,66 εκατ. ευρώ με αύξηση κατά 1,35%. Ο Λαρισινός όμιλος παρουσιάζει κέρδη προ φόρων 0,76 εκατ. ευρώ έναντι 1,96 εκατ. ευρώ για την χρήση 2019 και κέρδη μετά από φόρους 0,24 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,27 εκατ. ευρώ το 2019. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη που αντιστοιχούν στους μετόχους της εταιρείας, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και μετά την αφαίρεση των φόρων, ανήλθαν κατά την χρήση 2020 σε 0,09 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,94 εκατ. ευρώ το 2019. 

Σε επίπεδο μητρικής οι καθαρές πωλήσεις την ανήλθαν σε 6,25 εκατ. ευρώ το 2020 έναντι 7,47 εκατ. ευρώ το 2019, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIDTA), ανήλθαν σε 1,24 εκατ. ευρώ έναντι 1,02 εκατ. ευρώ αντίστοιχα και οι ζημιές μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε 0,76 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,88 εκατ. ευρώ, με μείωση 13,64%.

Οι προοπτικές

Η διοίκηση του oμίλου επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η ανοδική πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων του β΄ εξαμήνου συνεχίζεται και στο α΄ τρίμηνο του 2021 με σημαντική αύξηση τζίρου κατά 38% συγκριτικά με το αντίστοιχο α΄τρίμηνο του 2020 όπως επίσης και των κερδών του ομίλου. Οι στρατηγικές επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας αποτελούν πρωταρχικό στόχο της διοίκησης ενώ ήδη λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2021 το νέο βαφείο ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου δυναμικότητας 9000 τόνων και εγκαθίσταται η νέα μονάδα βαφής απομίμησης ξύλου δυναμικότητας 1200 τόνων. Οι δύο σύγχρονες μονάδες βαφής αλουμινίου θα παράγουν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας χαμηλού κόστους παραγωγής και προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας στην τοπική οικονομία. Επίσης από τον Ιούνιο του 2020 λειτουργεί το νέο υποκατάστημα της θυγατρικής ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ στον Αγιο Δημήτριο Αττικής. Στα σχέδια της Διοίκησης του ομίλου είναι εντός του 2021 να κατασκευαστεί ένας νέος αποθηκευτικός χώρος 5000 Μ2 στο εργοστάσιο στο Κουλούρι Λάρισας.

Αναφορικά με τις επενδύσεις στην Πράσινη Ενέργεια συνεχίζονται και εντός του 2020 κατασκευάστηκαν Φ/Β σταθμοί 1 ΜW για την θυγατρική ΕΞΑΛΚΟ και 1 ΜW για την μητρική ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ. Ο όμιλος κατέχει σήμερα Φ/Β σταθμούς 9MW: 3,5 MW η ΕΞΑΛΚΟ και 5,5 MW η ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ. Στόχος είναι να  κατασκευαστεί εντός του 2021 Φ/Β σταθμός 10MW από την ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ βάσει της άδειας που κατέχει έτσι εντός του 2021 θα κατέχει 19MW Φ/Β σταθμούς σε λειτουργία. Επίσης ο όμιλος έλαβε βεβαίωση παραγωγού και συμμετέχει σε νέα έργα.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από Ναυτεμπορική)