Να μην δοθεί μέρισμα για τη χρήση 2016 αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της 21ης Ιουνίου της Λαρισινής Βιοκαρπέτ, η οποία ως γνωστόν είναι και η μητρική εταιρεία της βιομηχανίας αλουμινίου Exalco.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, ο αριθμός των μετόχων  στην ΓΣ  ήταν 11, οι μετοχές που κατείχαν κατά την ημερομηνία καταγραφής ήταν 19.777.833  ήτοι  ποσοστό 82,454% επί  του συνόλου των 23.986.500  μετοχών της εταιρείας.

Όλα τα θέματα εγκρίθηκαν παμψηφεί.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας (Εταιρικών & Ενοποιημένων) με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  της 46ης εταιρικής χρήσης από 1/1 εως 31/12/2016.

Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί την ετήσια Οικονομική Έκθεση και  τις Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) χρήσης 2016 με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2016 (1-1 εως 31-12-2016).

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί η διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2016 να γίνει όπως αναφέρεται στον Ισολογισμό.

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί να μην δοθεί μέρισμα για την διαχειριστική χρήση 2016 λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων της εταιρείας.

Θέμα 3ο:  Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της εταιρίας της χρήσης 2016, σε εταιρική και Ενοποιημένη βάση.

Η ΓΣ παμψηφεί απάλλαξε από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη του ΔΣ και τους Ορκωτούς Ελεγκτές  Λογιστές για την χρήση 2016.

Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για την χρήση 2016.

Η ΓΣ  ενέκρινε παμψηφεί ως αμοιβή των μελών του ΔΣ της εταιρίας το καθαρό ποσό 12.150,00 €.

Θέμα 5ο: Έγκριση μισθών μετόχων μελών του ΔΣ για την παροχή εργασίας πέραν των καθηκόντων τους σαν μέλη του ΔΣ, χρήσεως 2016 και προέγκριση των αμοιβών τους από τις παραπάνω σχέσεις για την χρήση 2017.

Η ΓΣ ενέκρινε τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας 2017 του κ. Γεωργίου Αντ.Καντώνια  καθώς και των Παρασκευή Καντώνια, Αικατερίνη Τσιάρα, Ιωάννα Τσιάρα, Αρετή Κωτσάση, Κων/να Χατζηνίκου και τις αμοιβές που έλαβαν για την χρήση 2016 οι κ.κ. Αθανάσιος Β. Τσιάρας, Γεώργιος Αντ. Καντώνιας, Παρασκευή Καντώνια, Γλυκερία Καντώνια, Αικατερίνη Τσιάρα, Ιωάννα Τσιάρα , Αστέριος Ιωαν.Καντώνιας, Αντώνιος Καντώνιας, Αλέξανδρος Καντώνιας, Αρετή Κωτσάση, Κων/να Χατζηνίκου, Ευτυχία-Χαρίκλεια Δανιήλ και Αθανάσιος Δανιήλ.

Θέμα 6ο: Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2017 κατά ΔΠΧΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί και εξέλεξε την εταιρία GRANT THORNTON (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127) για τον έλεγχο της διαχ.χρήσης  2017 για την μητρική εταιρία και τον ΟΜΙΛΟ, τις εξαμηνιαίες Λογιστικές Καταστάσεις της μητρικής και σε ενοποιημένη βάση καθώς επίσης για τον ετήσιο φορολογικό έλεγχο και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού. Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας θα είναι σύμφωνα με την προσφορά της.

Θέμα 7ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι αποφάσεις των ανωτέρω θεμάτων θα υλοποιηθούν άμεσα.