Στην περίπτωση της ΕΒΖ, όπως αποδεικνύεται και από τα αποτελέσματα χάθηκαν χρήματα και χρόνος.

Τα πράγματα όχι μόνο δεν βελτιώθηκαν από τους κυβερνητικούς χειρισμούς αλλά χειροτέρεψαν και αυτό φαίνεται από τον ισολογισμό ο οποίος δημοσιεύτηκε επιτέλους με μεγάλη καθυστέρηση.

Πλέον αναμένονται τα εξαμηνιαία αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε 31/12/16 αν και τα σημαντικά θα είναι πάλι τα επόμενα που θα έχουν και πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων. Μεταξύ αυτών και το κουφάρι του εργοστασίου ζαχάρεως στη Λάρισα το οποίο δεν μπορεί να βρει αγοραστές.

Η επιχείρηση δημοσίευσε αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε στις 30/6/16 και αυτό που αποτυπώνεται είναι η μεγάλη μείωση του τζίρου και η διατήρηση των ζημιών σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. 

Πιο αναλυτικά οι πωλήσεις υποχώρησαν στα 115,7 εκατ. ευρώ από 175,4 εκατ. ευρώ, τα EBITDA παρέμειναν αρνητικά βελτιώνοντας ωστόσο την εικόνα, ήτοι ζημιές 19,7 εκατ. ευρώ από ζημιές 45 εκατ. ευρώ και η τελική γραμμή εμφανίζει ζημιές μετά από φόρους 42,7 εκατ. ευρώ από ζημιές 72,4 εκατ. ευρώ. 

Μάλιστα η διοίκηση αναφέρει πως ζημιογόνο θα είναι το αποτέλεσμα και της τρέχουσας χρήσης.

Το σύνολο των υποχρεώσεων ανέρχεται στα 227 εκατ. ευρώ και η καθαρή θέση είναι αρνητική κατά 81 εκατ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν στα 4 εκατ. ευρώ ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν αρνητικές κατά 1,8 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του ορκωτού οι ληξιπρόθεσμες τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου ανέρχονταν στα 152 εκατ. ευρώ και όλα εξαρτώνται από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. 

Ωστόσο, το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης προχωρά και αναμένονται οι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων. 

Η ΕΒΖ έχει υψηλό κόστος παραγωγής και αυτό οφείλεται σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία: Στο υψηλό κόστος αγοράς Α’ ύλης από τους αγρότες και των μεταφορικών τους, στο υψηλό κόστος μισθοδοσίας μονίμου και εποχικού προσωπικού, στο κόστος υποαπασχόλησης, στο υψηλό ενεργειακό κόστος.

Όμως αν και τα παραπάνω ήταν γνωστά ήδη η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είχε αποφασίσει την επαναλειτουργία των εργοστασίων και την πρόσληψη εκ νέου του πανάκριβου προσωπικού. 

Μετά την κρατική ενίσχυση και αφού φάνηκε πως δεν μπορεί να σωθεί εύκολα, άρχισαν οι περικοπές. 

Η νέα επιχειρησιακή σύμβαση με τους εργαζομένους προβλέπει μείωση κόστους 19% από τον Απρίλιο του 2016, από Ιανουάριο 2017 μείωση 10% και από Ιανουάριο 2018 10%. 

Μειώνεται επίσης το εποχιακό προσωπικό, ο χρόνος απασχόλησή τους καθώς και οι υπερωρίες και τα εκτός έδρας. 

Το θετικό είναι ότι η διοίκηση έχει έρθει σε συμφωνία επί της αρχής, με την Τράπεζα Πειραιώς, για το σχέδιο αναδιάρθρωσης του δανεισμού της και προχωράει στην υλοποίησή του. 

Στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας, έχει ήδη διενεργηθεί ο διαγωνισμός για την πώληση των μη παραγωγικών ακινήτων της, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο μεταβίβασής τους. 

Τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2017, επικυρώθηκε η πώληση των γραφείων στη Θεσσαλονίκη, οδός Μητροπόλεως 34, έναντι τιμήματος 2.800.000 ευρώ και του επιχειρηματικού ακινήτου στη Θεσσαλονίκη, (οδός Κουντουριώτου 9) έναντι 4.330.000 ευρώ. 

Τα υπόλοιπα ακίνητα θα μεταβιβασθούν στην Τράπεζα Πειραιώς με αξία ίση των ενδεικτικών τιμών που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Τα συμφωνητικά μεταβίβασης όλων των ανωτέρω ακινήτων δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη

Παράλληλα, ο διαγωνισμός για την πώληση των θυγατρικών εταιρειών στη Σερβία είναι σε εξέλιξη και η κατάθεση δεσμευτικών προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 30/6.

Η εταιρεία προσδοκά τίμημα άνω των 25 εκατ. ευρώ αλλά η διοίκηση λόγω των πολλών συμμετοχών στον διαγωνισμό περιμένει μεγαλύτερο. 

Στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας πραγματοποιείται επικαιροποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου της εταιρείας. 

Εξετάζονται τα εξής: 

i. πάσης φύσεως εμπορικές ή άλλες πιθανές στρατηγικού χαρακτήρα συμμαχίες και συμφωνίες,

ii. περαιτέρω μείωση του κόστους μισθοδοσίας, 

iii. ενέργειες για μείωση του κόστους ενέργειας, 

iv. περιορισμών λοιπών λειτουργικών δαπανών, 

v. μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της αύξησης των καλλιεργούμενων στρεμμάτων, 

vi. έμφαση σε νέα καινοτόμα προϊόντα και υποπροϊόντα της ζάχαρης. 

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου της εταιρείας είναι η επιτυχής ολοκλήρωση των ενεργειών για την εξασφάλιση της χρηματοδότησής της. Η χρηματοδότηση αυτή θα οδηγήσει σε αναδιάρθρωση της λειτουργίας της εταιρείας, γεγονός που θα διαμορφώσει μία νέα δυναμική στην δραστηριότητα και κατ’ επέκταση στη διαθέσιμη ρευστότητά της.

Ψήφισαν λάθος στη γενική συνέλευση!

Με την από 26/08/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών, πιστοποιήθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 15.802.030,87 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των € 11.024.672,70 και αποτελείται από 36.748.909 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

Στην ανωτέρω γενική συνέλευση, επειδή η προθεσμία ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου είχε παρέλθει, οι μέτοχοι θέλησαν να ανανεώσουν την προηγούμενη απόφαση σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αλλά τελικά αποφασίσθηκε, εκ παραδρομής, η εκ νέου αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά  € 36.438.722,10. 

Η ανωτέρω απόφαση αναμένεται να ανακληθεί στην επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων, δεδομένου ότι ουδεμία αύξηση πραγματοποιήθηκε. 

Η έναρξη της τελικής διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα αποφασισθεί στην αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

Γιώργος Κατικάς bankingnews.gr