«Ξεπαγώνουν» στο τέλος του έτους οι οφειλές που είχαν συσσωρευτεί, ύψους 2,26 δισ. ευρώ, από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021 και τις οποίες θα πρέπει να αποπληρώσουν περισσότεροι από 800.000 φορολογούµενοι που επλήγησαν από την πανδηµία. Οι φορολογούµενοι έχουν τη δυνατότητα είτε να αποπληρώσουν τα χρέη τους εφάπαξ είτε να ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθµιση των 36 άτοκων ή 72 έντοκων δόσεων. Η πλατφόρµα της ΑΑ∆Ε έχει ήδη ανοίξει για όσους επιθυµούν να ξεκινήσουν να πληρώνουν τα χρέη τους, ενώ η προθεσµία ένταξης λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΑΑ∆Ε, ήδη έχουν ενταχθεί στη ρύθµιση περισσότεροι από 12.000 φορολογούµενοι, εκ των οποίων οι 5.500 επέλεξαν τις 36 άτοκες δόσεις, ενώ οι υπόλοιποι θα αποπληρώσουν τα χρέη τους σε περισσότερες δόσεις, οι οποίες ωστόσο είναι έντοκες. Οι 12.000 έχουν ήδη πληρώσει την πρώτη δόση, ενώ η δεύτερη δόση θα πρέπει να καταβληθεί µέχρι τα τέλη Νοεµβρίου.

Οπως προβλέπει η νοµοθεσία, προκειµένου κάποιος να υπαχθεί στην ευνοϊκή ρύθµιση θα πρέπει να έχει τακτοποιήσει προηγούµενα χρέη καθώς και να εξοφλούνται χρέη που δηµιουργούνται στο εξής. Η ελάχιστη µηνιαία δόση ανέρχεται στα 30 ευρώ για οφειλές έως 1.000 ευρώ και 50 ευρώ για οφειλές άνω των 1.000 ευρώ. Στη ρύθµιση έως και 72 δόσεις εντάσσονται: α) Οφειλές προς τις φορολογικές αρχές που έχουν βεβαιωθεί από 1.3.2020 έως 31.7.2021.

β) Βεβαιωµένες οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσµιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης έως και τις 31.12.2021 στο πλαίσιο της αντιµετώπισης των επιπτώσεων της COVID-19.

Η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραµµα ρύθµισης 36 άτοκων ή 72 έντοκων µηνιαίων δόσεων υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέχρι και τις 31.12.2021 µέσω διαδικτυακής εφαρµογής για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά.

Στη ρύθµιση µπορούν να υπαχθούν, ειδικότερα, οφειλές βεβαιωµένες στις ∆ΟΥ και στα ελεγκτικά κέντρα που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν τελούν σε καθεστώς άλλης ρύθµισης και έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστηµα από 1.3.2020 έως 31.7.2021. Η υπαγωγή στη ρύθµιση είναι εφικτή εφόσον πληρούται ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Οφειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτηδευµατίες, νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες που επλήγησαν λόγω των µέτρων για την αντιµετώπιση της πανδηµίας COVID-19.

2. Εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα µη επιτηδευµατίες:

• Η σύµβαση εργασίας τους να είχε ανασταλεί για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα κατά την περίοδο από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω της πανδηµίας.

• Να έλαβαν αποζηµίωση ειδικού σκοπού.

• Να εντάχθηκαν στον µηχανισµό ενίσχυσης «Συν-εργασία».

• Να έχουν εισπράξει αναγκαστικά µειωµένο µίσθωµα για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και να έχουν αποζηµιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων «COVID-19».

• Να ήταν εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆ οποιοδήποτε διάστηµα από 1.3.2020 έως 31.7.2021.

Στη ρύθµιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών στις ∆ΟΥ και στα ελεγκτικά κέντρα που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν τελούν σε καθεστώς άλλης ρύθµισης και έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστηµα από 1.3.2020 έως 31.7.2021.

∆ηλαδή, µπορούν να ρυθµιστούν σε έως και 72 µηνιαίες δόσεις όλες οι αρρύθµιστες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση που βεβαιώθηκαν κατά τη χρονική περίοδο από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021 αλλά δεν κατέστη δυνατό να εξοφληθούν εµπρόθεσµα.

Προκόπης Χατζηνικολάου Καθημερινή