Ισχυρή ανάπτυξη, σε μια αγορά η οποία "είδε" τις πωλήσεις της να υποχωρούν κατά 6,3% ή 4,5% αν στα μεγέθη συμπεριληφθεί η Lidl, (πηγή: Nielsen), πέτυχε πέρυσι η αλυσίδα Γαλαξίας.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της ΠΕΝΤΕ ΑΕΕΕ (Γαλαξίας), ο τζίρος της ενισχύθηκε κατά 9,74%, "σπάζοντας" το φράγμα του μισού με αποτέλεσμα να ανέλθει στα 519 εκατ. ευρώ έναντι 473 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ τα καθαρά της κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 69% στα 21,3 εκατ. ευρώ από 12,6 εκατ. ευρώ που ήταν το 2015. 

Σημαντική είναι και η ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων της τα οποία άγγιξαν τα 75 εκατ. ευρώ από 49,6 εκατ. ευρώ το 2015, η καθαρή της θέση βελτιώθηκε κατά 12% και τα ιδία κεφάλαιά της κατά 11,81% στα 156 εκατ. ευρώ έναντι 139,6 εκατ. ευρώ.

Βέβαια οπως σημειώνει ο Ορκωτός στην έκθεσή του κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε 13.635.000 ευρώ περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους να εμφανίζονται μειωμένες κατά 13.635.000 ευρώ, η καθαρή θέση να εμφανίζεται αυξημένη κατά 13.635.000 ευρώ και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά 920.000 ευρώ και 12.715.000  ευρώ περίπου αντίστοιχα.

Η αλυσίδα ιδρύθηκε το μακρινό 1971 με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 300.000 δραχμές από πέντε μετόχους και διαχειριστή τον αείμνηστο Βασίλειο Χειμωνίδη και σήμερα 46 χρόνια μετά, οι μέτοχοι της ξεπερνούν τους 187, η πλειοψηφία των οποίων εργάζεται στην εταιρεία.

Η αλυσίδα η οποία, βγήκε από την Αττική στις αρχές της δεκαετίας του ’90, απασχολεί 4.400 άτομα προσωπικό διαθέτει δίκτυο 150 καταστημάτων (πέρυσι εγκαινίασε τρία στη Νίκαια Λάρισας, στην Ανάβυσσο και στη Σπάρτη) εκ των οποίων τα 74 από αυτά είναι ιδιόκτητα και τα υπόλοιπα μισθωμένα.

Συνολικά οι επενδύσεις που έγιναν πέρυσι ήταν ύψους 16,7 εκατ. ευρώ και κατευθύνθηκαν κυρίως για την ίδρυση και λειτουργία των νέων καταστημάτων. 

Σημειώνεται τέλος πως κατά της εταιρείας έχει ασκηθεί προσφυγή από το Ελληνικό Δημόσιο και διεκδικείται το ποσό των 2.365.403 ευρώ ως φόρος ανάκτησης αποθεματικού Ν.3220/04 για τον οποίο η εταιρεία προσέφυγε στη δικαιοσύνη.

Σε ό,τι αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις της για τις χρήσεις από 2008 μέχρι 2010 έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές και στις 3/5/2017 της επιδόθηκαν οι οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού διαφόρων φορολογιών συνολικού ποσού 3.019.703,86 ευρώ διαφορές φορολογικού ελέγχου.

Η εταιρεία σχημάτισε στη χρήση 2016 πρόβλεψη για ποσό 219.976,95 ευρώ που αφορά το έτος 2010 ενώ δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για την ενδεχόμενη υποχρέωση των υπολοίπων πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που καταλογίστηκαν για τα έτη 2008 και 2009 του συγκεκριμένου φορολογικού ελέγχου συνολικού ποσού 2.799.726,91 ευρώ αφού κατέθεσε σχετική προσφυγή κατά των παραπάνω πράξεων προσδιορισμού.

Όπως σημειώνει  και ο Ορκωτός η τελική έκβαση της προσφυγής αυτής δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει σχηματιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με την προσφυγή αυτή.

Αλεξάνδρα Γκίτση ((Capital.gr)