Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών  στην  Ελλάδα θα απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις. 

Η εκτίμηση αυτή περιλαμβάνεται  στο τμήμα  της τρίτης  έκθεσης της ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση που αφορά  στις μακροοικονομικές επιπτώσεις των ενεργειακών δραστηριοτήτων.

Η  ενέργεια και οι μεταφορές είναι καθοριστικοί τομείς για τη συνολική λειτουργία της οικονομίας, καθώς συμβάλουν σημαντικά  στη λειτουργία των άλλων τομέων της οικονομίας. 

Η  δραστηριότητα και στους δύο αυτούς τομείς  αντιπροσώπευε το 9,3% της συνολικής προστιθέμενης αξίας της Ελλάδας το 2015.

To μερίδιό τους στη συνολική απασχόληση  ήταν στο 5% το 2015 εκ των οποίων  το 4,6% στον τομέα των μεταφορών και  το 0,4% στον ενεργειακό τομέα.

Σύμφωνα με τον EurObserv'ER, το 2015 το μερίδιο της άμεσης και έμμεσης απασχόλησης  σε δραστηριότητες ΑΠΕ αποτελούσε περίπου 0,37% της συνολικής απασχόλησης στην ελληνική οικονομία. 

Ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά το ίδιο έτος εκτιμήθηκε σε περίπου 1,07 δισ. ευρώ, με  περισσότερο από το μισό να αποδίδεται στη βιομάζα και την αιολική ενέργεια (25,5% και 29,3% αντιστοίχα του συνολικού κύκλου εργασιών από ανανεώσιμες πηγές). 

Ακολουθούν η ηλιακή  ενέργεια  με 21,4% και οι βιομηχανίες βιοκαυσίμων με 13%.

Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών θα απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις και ανάπτυξηη οικονομικών δραστηριοτήτων σε άλλους τομείς  της οικονομίας.

Οι επενδύσεις και οι θέσεις εργασίας που συνδέονται με την ενέργεια θα μεταφερθούν εν μέρει από τις παραδοσιακές δραστηριότητες που βασίζονται στα ορυκτά καύσιμα, προς την ενεργειακή βελτίωση  του κτιριακού τομέα , την κατασκευή εξοπλισμού και άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και καθαρής ενέργειας. 

Μια ένδειξη για το επίπεδο των προσπαθειών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στον ενεργειακό τομέα προκύπτει από το ύψος της συμμετοχής του ενεργειακού τομέα του ΑΕΠ. 

Οι επενδύσεις στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, οι οποίοι θεωρούνται τομείς αναφοράς, αντιπροσώπευαν περίπου το 0,2% του ΑΕΠ της χώρας κατά την περίοδο 2011-2015, μειωμένες σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, όπου οι επενδύσεις αυτές ήταν περίπου  το 0,4%

Στον τομέα του εμπορίου ενεργειακών προϊόντων, η Ελλάδα είναι καθαρός εισαγωγέας ορυκτών καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας. 

Το εμπορικό έλλειμμα των ενεργειακών προϊόντων μειώθηκε από περίπου 3,5% του ΑΕΠ το 2006 σε 2,1% το 2015 και έτσι πλησιάζει το επίπεδο ελλείμματος  του συνόλου της ΕΕ.

Η μείωση οφείλεται εξ ολοκλήρου στα πετρελαιοειδή, ενώ τα αριθμητικά πολύ μικρότερα εμπορικά ελλείμματα σε φυσικό αέριο και ηλεκτρισμό αυξήθηκαν κάπως με την πάροδο του χρόνου, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη διαρθρωτική μεταβολή του ενεργειακού μείγματος της Ελλάδας.

www.worldenergynews.gr