Το υπουργείο Ενέργειας εξέδωσε την περασμένη Παρασκευή την απόφαση χορήγησης στη ΔΕΗ «τμηματικής άδειας εγκατάστασης Υδροηλεκτρικού Σταθμού Μεσοχώρας ισχύος 160 MW, στη θέση «Γλύστρα» της Δημοτικής Ενότητας Μυροφύλλου, Δήμου Πύλης, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Η άδεια σηματοδοτεί για μια ακόμη φορά την κυβερνητική βούληση του για την λειτουργία του στοιχειωμένου έργου το οποίο παραμένει σε αχρησία από το 2001 όταν ολοκληρώθηκε.  

Η ΔΕΗ μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχει δαπανήσει περί τα 600 εκατ. ευρώ, ενώ έχει στερηθεί έσοδα της τάξης των 400 εκατ.-600 εκατ. από τη λειτουργία του σε αυτή τη χαμένη 20ετία.

Η λειτουργία του έργο θα προσδώσει επίσης σημαντικά τουριστικά οφέλη για τα χωριά της ορεινής περιοχής, καθώς η λίμνη που θα δημιουργηθεί θα αποτελέσει έναν νέο τουριστικό προορισμό, ανάλογο της λίμνης Πλαστήρα στην Καρδίτσα.

Οι εργασίες που απομένουν

Η χορηγηθείσα άδεια περιλαμβάνει τις εργασίες επισκευής, αποκατάστασης και συντήρησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΥΗΣ) «Μεσοχώρας» οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε τέσσερις περιοχές συνολικού εμβαδού 1.260.270,65m2 και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

Περιοχή Α (17.950,83m2)

1. Αποκατάσταση του σταθεροποιητικού επιχώματος Αρματολικού, στο νοτιοανατολικό τμήμα του οικισμού με κατασκευή διώρυγας παροχέτευσης ομβρίων.

Περιοχή Β (731.746,04m2)

1. Επισκευή του επιχώματος Χοχλαστήρα στο ανάντη σημείο που έρχεται σε επαφή με τη διαμορφωμένη κοίτη του ρέματος Χοχλαστήρα .

2. Επιδιόρθωση του κατάντη πρανούς στο αριστερό αντέρισμα του φράγματος και αποκατάσταση της πρόσβασης προς τις σήραγγες της κουρτίνας τσιμεντενέσεων στο αριστερό πρανές.

3. Αντικατάσταση της στεγανωτικής μεμβράνης, αποκατάσταση βλαβών της πλάκας ανάντη από οπλισμένο σκυρόδεμα και συντήρηση των αρμών της πλάκας ανάντη.

4. Εγκατάσταση οργάνων παρακολούθησης της συμπεριφοράς της ανάντη πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα.

5. Αποκατάσταση επιχώματος της ανάντη πλάκας σκυροδέματος.

6. Επισκευή μόνιμης επένδυσης σήραγγας εκτροπής/εκκενωτή πυθμένα όπως εργασίες καθαρισμού καταπτώσεων, διευθέτηση ροής για εκτέλεση εργασιών και αποκατάσταση ζημιών και εγκατάσταση χαλύβδινου αγωγού μήκους 30m περίπου για τον αερισμό του εκκενωτή πυθμένα.

7. Έλεγχος και αποκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού θυροφραγμάτων.

8. Ολοκλήρωση εργασιών στους εκχειλιστές: καθαρισμός, αποκατάσταση δομικών στοιχείων των έργων εκτόξευσης και καθαρισμού λεκάνης αποτόνωσης, ελέγχου και αποκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού θυροφραγμάτων

9. Εγκατάσταση οργάνων παρακολούθησης της συμπεριφοράς της ανάντη πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα του φράγματος καθώς και τοποθέτηση νέων οργάνων παρακολούθησης του σώματος του φράγματος. Κατασκευή τεχνικού μέτρησης διαρροών φράγματος στον κατάντη πόδα αυτού.

10. Εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος συλλογής δεδομένων-πρωτογενούς επεξεργασίας και αποστολής μετρήσεων από τα όργανα και τις διατάξεις παρακολούθησης του φράγματος.

11. Συμπληρωματικές εργασίες τσιμεντενέσεων-αποστραγγίσεων-ευστάθειας πρανών.

12. Εργασίες αποκατάστασης στοιχείων εκκενωτή πυθμένα.

13. Αποκατάσταση οικίσκων περιοχής φράγματος.

14. Αντικατάσταση των καναλιών διέλευσης ασθενών/ισχυρών ρευμάτων.

15. Αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού και τοποθέτηση νέου.

16. Άρση κατάντη προφράγματος.

17. Αποκατάσταση/συντήρηση οδών προσπέλασης.

Περιοχή Γ (372.322,76m2) 

1. Αποκατάσταση του μετασχηματιστή 90MVA, 15,75kV/150kV της μονάδας 2.

2. Δοκιμές και πιστοποίηση των γερανογεφυρών του ΥΗΕ.

3. Εργασίες επιθεώρησης αποκατάστασης κύριου Η/Μ εξοπλισμού.

4. Εργασίες αποκατάστασης της πρόσβασης από το σταθμό παραγωγής στο φρέαρ ανάπαλσης.

5. Έργα φυγής.

6. Γεωτεχνικά έργα υποστήριξης στον σταθμό παραγωγής, θεμελίωσης του πυλώνα και αποκατάστασης του αριστερού βάθρου του τεχνικού διέλευσης του Αχελώου.

7. Κατασκευή οικίσκου φύλαξης του σταθμού.

8. Διεξαγωγή δοκιμών πριν την έμφραξη για τη θέση σε δοκιμαστική λειτουργία του ΥΗΣ.

Περιοχή Δ (138.251,02m2)

1. Αποκατάσταση κύριων οδών προσπέλασης προς τον σταθμό, καθαρισμός από καταπτώσεις και ασφαλτόστρωση.

Στην περιοχή για την υλοποίηση των παραπάνω θα στηθούν εργοτάξια. Το εκτιμώμενο κόστος για την αποκατάσταση και λειτουργία του έργου υπολογίζεται σε 100 εκ ευρώ.

Κώστας Τόλης, thessaliaeconomy.gr