Σειρά παρεμβάσεων που στόχο έχουν να κάνουν πιο εύκολη τη ζωή των επιχειρήσεων υπόσχεται το Αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο της Κυβέρνησης που βγαίνει στη δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντός της εβδομάδας και πρόκειται να έρθει στη Βουλή άμεσα.

Στο πλαίσιο αυτό το Αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, το οποίο εκτείνεται σε περισσότερες από 100 σελίδες, φέρνει σειρά αλλαγών μεταξύ των άλλων και για την ταχύτερη αδειοδότηση των επιχειρήσεων και την πιστοποίηση της οικονομικής τους δραστηριότητας από ανεξάρτητους ιδιωτικούς φορείς ή οργανισμούς.

Με βάση το προσχέδιο προβλέπονται σειρά παρεμβάσεων με σημαντικότερη ότι δεν θα απαιτείται πλέον έγκριση εγκατάστασης για τις δραστηριότητες που εγκαθίστανται, εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται σε περιοχές στις οποίες έχουν καθορισθεί χρήση γης, βιομηχανίας-βιοτεχνίας, με βάση τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδήποτε επιπέδου. Οι δραστηριότητες αυτές υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης.

Επίσης προβλέπεται πως οι μεταποιητικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στα άρθρα 19 του ν.3982/2011 παύουν να κατατάσσονται σε κατηγορίες όχλησης και κατατάσσονται μόνο με τα κριτήρια της περιβαλλοντικής κατηγοριοποίησης στις κατηγορίες Α1, Α2 και Β.

Και οι άλλες 3 παρεμβάσεις:

- Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αναθέτουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα μελέτες ή την παροχή υπηρεσιών αναγκαίων για την εξέταση συγκεκριμένων αιτημάτων έγκρισης λειτουργίας.

- Η αρμόδια αρχή μπορεί να εξουσιοδοτεί αναγνωρισμένους/πιστοποιημένους ιδιωτικούς φορείς/οργανισμούς να αναλαμβάνουν, πλήρως ή εν μέρει, τη διενέργεια επιθεωρήσεων και εξετάσεων που αφορούν θεσμοθετημένα πιστοποιητικά. Οι εν λόγω ιδιωτικοί φορείς/οργανισμοί θα μπορούν, εφόσον χρειάζεται, να εκδίδουν ή να ανανεώνουν τα σχετικά πιστοποιητικά.

- Όπου προβλέπεται ότι μέρος των όρων λειτουργίας είναι και η τήρηση συγκεκριμένων προτύπων, η πιστοποίηση και ο έλεγχος συμμόρφωσης με συγκεκριμένα πρότυπα για την άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας γίνεται από οργανισμούς, οι οποίοι διαπιστεύονται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. 

Αλεξάνδρα Γκίτση Capital.gr