Χωρίς μέρισμα θα μείνουν οι μέτοχοι της ΙΑΣΩ, ιδιοκτήτρια και του ομώνυμου θεραπευτηρίου στη Λάρισα, όπως γνωστοποίησε σήμερα (25/4/2018) η εταιρεία, ανακοινώνοντας το οικονομικό της ημερολόγιο για το 2018.

Αναλυτικά το οικονομικό ημερολόγιο: 

Δημοσίευση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ (helex.gr) και της εταιρείας (groupiaso.gr), την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.)

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων: Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας.

Η εταιρεία σημειώνει ότι δεν θα προβεί σε διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2017.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.