Περισσότερες σε σύγκριση με το 2016 ήταν το 2017 οι κερδοφόρες επιχειρήσεις, οδηγώντας έτσι σε συνολική αύξηση των κερδών του εταιρικού κλάδου. Σύμφωνα με την ανάλυση των δημοσιευμένων ισολογισμών 10.319 εταιρειών –εξαιρουμένων των τραπεζών και των ασφαλειών–, το 63% των εταιρειών, ποσοστό που μεταφράζεται σε 6.498 επιχειρήσεις, ήταν κερδοφόρο έναντι 59,7% το 2016, και 37% ή 3.821 εταιρείες –έναντι 40,3% το 2016– ήταν ζημιογόνες.

Από την ανάλυση των ισολογισμών προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων παρουσίασε αύξηση 10,1% φτάνοντας στα 116,96 δισ. ευρώ. Από τους εξεταζόμενους τομείς, μικρή μείωση του κύκλου εργασιών εμφάνισε μόνο ο τομέας των τεχνικών εταιρειών. Το 2018, πάντως, καταγράφεται μια ενίσχυση του εν λόγω κλάδου λόγω της μερικής ανάκαμψης που παρατηρείται κυρίως στις ιδιωτικές κατασκευές.

Διαφορετική είναι η εικόνα στα μεικτά κέρδη. Λόγω αύξησης του κόστους πωληθέντων κατά 11,3%, τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν με μικρότερο ρυθμό, κατά 6,5%, με αποτέλεσμα την ελαφρά συρρίκνωση του περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 21,5% το 2017 από 22,2% το 2016.

Σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος σημειώθηκε σημαντική βελτίωση, κατά 26,3%, με αποτέλεσμα τα λειτουργικά κέρδη να ανέλθουν σε 5,93 δισ. ευρώ το 2017. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι ανάλογη αύξηση, 25,5%, καταγράφηκε και στα τελικά, καθαρά αποτελέσματα του συνόλου των εταιρειών. Συγκεκριμένα, το 2017 καταγράφηκαν κέρδη προ φόρων ύψους 4,43 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 25,5% έναντι της προηγούμενης χρήσης.

Ανά τομέα η εξέλιξη των προ φόρων κερδών έχει ως εξής:

• Στη βιομηχανία, που αποτελεί και τον μεγαλύτερο κλάδο, τα κέρδη ανήλθαν το 2017 σε 2,256 δισ. ευρώ έναντι 1,66 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 35,8%.

• Στο εμπόριο, τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν το 2017 σε 921,2 εκατ. ευρώ έναντι 889,4 εκατ. ευρώ το 2016, καταγράφοντας αύξηση 3,57%.

• Στον τομέα του τουρισμού, καταγράφηκε επίσης θεαματική αύξηση, 73,8%, στα 284 εκατ. ευρώ το 2017 από 163,8 εκατ. ευρώ το 2016.

• Με κέρδη 65,7 εκατ. ευρώ, από ζημιές 143,4 εκατ. ευρώ το 2016, έκλεισε το 2017 για τις τεχνικές εταιρείες.

• Στις υπηρεσίες παρατηρείται υποχώρηση των προ φόρων κερδών, κατά 5,83%, με συνέπεια αυτά να διαμορφωθούν το 2017 σε 903,8 εκατ. ευρώ από 959,8 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κέρδη (EBITDA) σε όλους τους τομείς διευρύνθηκαν κατά 17,1% σε σύγκριση με το 2016 και έφτασαν στο ποσό των 12,48 δισ. ευρώ ευρώ.

Το σύνολο του ενεργητικού των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 3,8% το 2017, ανερχόμενο σε 188,79 δισ. ευρώ. Την υψηλότερη (ποσοστιαία) αύξηση κατέγραψε ο λογαριασμός των διαθεσίμων (11,1%), ενώ οριακή ήταν η μεταβολή των συνολικών απαιτήσεων (0,3%).

Από πλευράς παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 2,8% οι δε μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και προβλέψεις διευρύνθηκαν κατά 5,2%. Μικρότερη ποσοστιαία αύξηση εμφάνισαν οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθώς ενισχύθηκαν το 2017 σε σύγκριση με το 2016 κατά 3,8%. Ιδιαιτέρως σημαντικό για τη βιωσιμότητα των εταιρειών είναι η βελτίωση βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών. Ενδεικτικά, επισημαίνεται η αύξηση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων σε 6,08% το 2017 από 4,98% το 2016. Επίσης, οριακή θετική μεταβολή εμφάνισαν τα περιθώρια λειτουργικού και καθαρού κέρδους.

Δήμητρα Μανιφάβα (Καθημερινή)