Τη δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης, για τις επιχειρήσεις εστίασης που απορρίφθηκαν από τη χρηματοδότηση του προγράμματος για την επανεκκίνηση του κλάδου, δίνεται με την τρίτη τροποποίηση της σχετικής Πρόσκλησης. Σύμφωνα με την τροποποίηση, οι επιχειρήσεις των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, έχουν τη δυνατότητα, μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης, να υποβάλουν νέα αίτηση χρηματοδότησης.

Η νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την Πέμπτη 30/9/2021 και ώρα 15:00. Θυμίζουμε ότι καταληκτική ημερομηνία, για την πρώτη υποβολή αίτησης, είναι η 30η Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00. Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης, για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19, με την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

thessaliaeconomy.gr