Στο µικροσκόπιο του Γραφείου ∆ιαφθοράς της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων βρίσκεται ο διαγωνισµός οδοφωτισµού του ∆ήµου Σοφάδων στην Καρδίτσα, για τον οποίο υπάρχει βροχή καταγγελιών για φωτογραφικές διαδικασίες τόσο από τον Σύνδεσµο Ανώνυµων Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) όσο και από τον πρώην δήµαρχο της περιοχής Μπάµπη Παπαδόπουλο.

Η πίτα των έργων οδοφωτισµού µε σκοπό την αναβάθµιση των φωτιστικών σωµάτων σε LED υπολογίζεται µεταξύ 1 έως 2 δισ. ευρώ. Οµως οι συνθήκες υπό τις οποίες δηµοπρατούνται τα έργα έχουν κινητοποιήσει µεγάλη µερίδα του κλάδου που καταγγέλλει στήσιµο διαγωνισµών και χειραγώγηση των έργων, µε αποτέλεσµα να πλήττεται ο ανταγω- νισµός και τα έργα να αναθέτονται ως επί το πλείστον µε πολύ χαµηλές εκπτώσεις, επιβαρύνοντας µε µεγάλες δαπάνες τους δήµους. 

Η ΕΤΕπ εµπλέκεται στα έργα οδοφωτισµού µέσω του προγράµµατος συγχρηµατοδότησης για έργα αναβάθµισης της ενεργειακής απόδοσης των δήµων που χορηγεί το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων στους ΟΤΑ µε τεχνικό σύµβουλο το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ). 

Σύµφωνα µε τον κ. Παπαδόπουλο, η µελέτη του έργου για τους Σοφάδες, για το οποίο έγινε και η σχετική καταγγελία στην ΕΤΕπ, είναι πιστό αντίγραφο της µελέτης του ∆ήµου Θάσου. Οπως αποκαλύπτει, «ούτε το όνοµα του δήµου δεν αλλάχτηκε από το εξώφυλλο της µελέτης, ενώ η σχετική διακήρυξη είναι σχεδόν πιστό αντίγραφο άλλων που προηγήθηκαν και οδήγησαν σε οικτρά αποτελέσµατα». 

Αναφέρει τον διαγωνισµό του ∆ήµου Θάσου, ο οποίος ακυρώθηκε από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης που προχώρησε µε δύο υποψήφιους και ανάδοχο την εταιρεία Dasteri Systems A.E. µε ποσοστό έκπτωσης 8%, αλλά και των δήµων Μαλεβιζίου και Θερµαϊκού όπου αξιολογήθηκε µόνο µία προσφορά, της ίδιας εταιρείας, µε ποσοστό έκπτωσης 13% και 9% αντίστοιχα. 

Οι όροι της διακήρυξης είναι σε πολύ µεγάλο βαθµό περιοριστικοί ώστε να δηµιουργούνται αδικαιολόγητα εµπόδια. Για παράδειγµα, η πρόβλεψη για εµπειρία τουλάχιστον 10 συµβάσεων προµήθειας την προηγούµενη τριετία αποτελεί όρο αυστηρά περιοριστικό όταν όλοι οι διαγωνισµοί που έχουν προκηρυχθεί µέχρι σήµερα δεν υπερβαίνουν τους 10 έως 15. «Η Dasteri Systems έχει αναλάβει µε απευθείας αναθέσεις και παράτυπους διαγωνισµούς σωρεία έργων οδοφωτισµού σε δήµους όλα τα προηγούµενα χρόνια, µε αποτέλεσµα σήµερα να είναι η µόνη που πληροί τα κριτήρια εµπειρίας που προβλέπουν οι διακηρύξεις των διαγωνισµών», σηµειώνει αρµόδια πηγή του ΣΑΤΕ. 

«Η καταγγελία µου στάλθηκε στις 10 Ιανουαρίου σε 15 δηµόσιους φορείς και λειτουργούς, καθώς και στο Γραφείο ∆ιαφθοράς της ΕΤΕπ. Στον έναν µήνα που µεσολάβησε, ουσιαστικό ενδιαφέρον µέχρι σήµερα επί των καταγγελλοµένων υπήρξε µόνο από την ΕΤΕπ», σηµειώνει ο κ. Παπαδόπουλος. 

Οπως αναφέρει ο ίδιος, το Γραφείο ∆ιαφθοράς έχει ήδη αναθέσει την υπόθεση σε ειδικό ερευνητή που αξιολογεί και διερευνά τα στοιχεία. 

Υπό το βάρος των καταγγελιών για χειραγώγηση της διαγωνιστικής διαδικασίας, εµφανίζονται να παραιτήθηκαν και δύο από τα µέλη της επιτροπής αξιολόγησης του έργου στους Σοφάδες. Πρόκειται για ένα υπάλληλο του ΚΕΠ της περιοχής και µία εργαζόµενη του δήµου που τηρεί τα πρακτικά του δηµοτικού συµβουλίου, οι οποίοι κλήθηκαν να αξιολογήσουν (!) τις προσφορές για την προµήθεια φωτιστικών σωµάτων LED. «Εάν θέλουµε να αποφύγουµε αυτές τις µεθοδεύσεις, θα πρέπει τα έργα να αναλάβει η Γενική Γραµµατεία Σ∆ΙΤ, ώστε να αναδειχτεί αυτό το πολύ χρήσιµο εργαλείο, το οποίο αποτελεί µοχλό ανάπτυξης των πόλεων και προσέλκυσης ξένων κεφα- λαίων και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες», αναφέρει ο εκπρόσωπος της GlobiLED, Jizawi Tareq.

H εταιρεία που έχει αναλάβει τα έργα οδοφωτισµού σε Εδεσσα και Βάρη - Βούλα - Βουλιαγµένη, µε ισχυρό ανταγωνισµό και µεγάλες, όπως σηµειώνει, εκπτώσεις, υποστηρίζει ότι η ωρίµανση της αγοράς θα βάλει πολύ ισχυρούς παίκτες στην αγορά. Ενδιαφέρον εκδηλώνεται, όπως σηµειώνει ο κ. Τareq, από τη γαλλική Engie, τον όµιλο Κουπελούζου, αλλά και άλλους µεγάλους κατασκευαστικούς οµίλους που αναµένουν την περαιτέρω ωρίµανση της αγοράς, µέσω συµπράξεων, για να διεισδύσουν στην αγορά. 

Η ClobiLED συµµετέχει στον διαγωνισµό τύπου Σ∆ΙΤ που έχει προκηρύξει ο ∆ήµος Σαρωνικού µε τον όµιλο OTE. 

Μαριάννα Τζάννε  (Business Stories)