Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Intrakat (η οποία διαθέτει μονάδα στη Λάρισα) κατά 3,051 εκατ. ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους των υποχρεώσεών της προς την πιστώτρια και βασική μέτοχό της Intracom Holdings και την έκδοση 2.243.383 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η γενική συνέλευση της Intrakat στις 26 Ιουνίου. Η απόφαση για reverse split και νέα ΑΜΚ αναβλήθηκε για τις 7 Ιουλίου.  

Αναλυτικά, τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την ΓΣ είναι τα εξής:

1)  Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. 

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επιτευχθείσα Απαρτία: 75,48 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.  Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών έχουν αποσταλεί στο Χ.Α. για δημοσίευση στην Ιστοσελίδα του από την 2504-2017 και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας από την 26-04-2017, έκτοτε δε, είναι στη διάθεση των Μετόχων στα γραφεία της Εταιρείας. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 17.477.473  Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100% Έγκυρα: 17.477.473 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 17.477.473 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%). 

2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2016 - 31.12.2016). 

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επιτευχθείσα Απαρτία: 75,48 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

Ελήφθη απόφαση για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την εταιρική χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 17.477.473 Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100% Έγκυρα: 17.477.473 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 17.477.473 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%). 

3)  Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επιτευχθείσα Απαρτία:  75,48 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

Ελήφθη απόφαση για την επανεκλογή της ανώνυμης εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών "ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" προκειμένου για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την εταιρική χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.20176 με αμοιβή, σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της Ελεγκτικής εταιρείας προς το ΔΣ της Εταιρείας, η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου και των κάτωθι μελών της :  Α) Της κας Ζωής Σοφού, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14701 και με Α.Φ.Μ 030648792,  ως Τακτικής Ορκωτής Ελέγκτριας, και Β) της κας Άννας Γκίνη, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: 34471 και με Α.Φ.Μ 047887494, ως Αναπληρωματικής Ορκωτής Ελέγκτριας.   

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 17.477.473 Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100% Έγκυρα: 17.477.473 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 17.477.473 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%) 

4) Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016 Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επιτευχθείσα Απαρτία: 75,48 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

Ελήφθη απόφαση για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016, όπως επίσης, και για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων της χρήσης εις νέον. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 17.477.473 Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100% Έγκυρα: 17.477.473 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 17.477.473 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%). 

5) Έγκριση των αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ που καταβλήθηκαν κατά την υπόλογη  χρήση και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2016, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002. 

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επιτευχθείσα Απαρτία: 75,48 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα, το ποσό των € 221.955,68 , το οποίο καταβλήθηκε τελικώς στα Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας ως αποζημίωση για το χρόνο που διέθεσαν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2016, και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα  άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και  5 του Ν. 3016/2002 ως ισχύει.

το οποίο είχε ήδη προεγκριθεί κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του προηγούμενου έτους.  

Περαιτέρω, προεγκρίθηκε ποσό 200.000,00€, ως αποζημίωση των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας για το χρόνο που θα διαθέσουν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2017 και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.  

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 17.477.473 Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100% Έγκυρα: 17.477.473 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 17.477.473 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%) 

6) Έγκριση σύναψης συμβάσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επιτευχθείσα Απαρτία: 75,48% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

Ελήφθη απόφαση με την οποία εγκρίθηκαν και επικυρώθηκαν, παρέχοντας ειδική άδεια, κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει: 

1) Οι Τροποποιητικές και νέες Συμβάσεις εργασίας, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών και στελέχωσης πτυχίου, μεταξύ της Εταιρείας και Μελών ΔΣ αυτής, συγκεκριμένα με τους κ.κ. Πέτρο Σουρέτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, Δημήτριο Παππά, Διευθυντή Εμπορικής Διεύθυνσης & Γενικό Διευθυντή Κατασκευών και Έργων Υποδομής της εταιρείας και Χαράλαμπο Καλλή, Γενικό Διευθυντή Μεταλλικών Κατασκευών Τηλεπικοινωνιακών και Ενεργειακών Έργων της εταιρείας. 2) Οι συμβάσεις απόκτησης επιπλέον ποσοστών συμμετοχής επί θυγατρικών Εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία ήδη μετείχε, και συγκεκριμένα: Η από 16.4.2016 σύμβαση εξαγοράς 3.026.400 Ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας "EUROKAT ATE" από την Εταιρεία "ΙΚΑΤΠΡΙΣΜΑ ΑΤΕ", προκειμένου η Εταιρεία να κατέχει το 100% των μετοχών της Εταιρείας "EUROKAT ΑΤΕ",  η από 21.07.2016 σύμβαση εξαγοράς 3.600 Ονομαστικών μετοχών της συνδεδεμένης Εταιρείας "ΑΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ",  η οποία κατέχει το 50% των μετοχών της Εταιρείας "K-WIND ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ ΑΕΕ " και η από 26.08.2016 σύμβαση εξαγοράς 12.572 Ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας "ΕΥΡΩΑΚ ΑΕ ΑΚΙΝΗΤΩΝ" από την εταιρεία "INTRAPAR ΑΕ" στo πλαίσιο δραστηριοποίησης στην αγορά ακινήτων.  3) Οι πιστώσεις (ταμειακές διευκολύνσεις) και οι εγγυήσεις που έχουν παρασχεθεί από την Εταιρεία μας προς και υπέρ των θυγατρικών και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και προς και υπέρ των Κοινοπραξιών και των Ενώσεων Εταιρειών στις οποίες μετέχει η Εταιρεία ή/και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και εν γένει, όλες τις συναλλαγές, συμβάσεις, εγγυήσεις κλπ. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 17.477.473 Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100% Έγκυρα: 17.477.473 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 17.477.473 (100 %) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%) 

7) Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επιτευχθείσα Απαρτία: 75,48% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

Ελήφθη απόφαση για την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς, όπως επίσης να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς και να μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή/και στο Διοικητικό Συμβούλιο των συνδεδεμένων με την Εταιρεία - κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. ε του Κ.Ν. 2190/1920 - εταιρειών.  

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 17.477.473 Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100% Έγκυρα: 17.477.473 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 17.477.473 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%). 

8) Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και έκδοση νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του πιστωτή του οποίου οι απαιτήσεις θα κεφαλαιοποιηθούν, ήτοι υπέρ της βασικής μετόχου Intracom Holdings. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου.. Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 66,66% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επιτευχθείσα Απαρτία: 75,48% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

Ελήφθη απόφαση για:  α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €3.051.000,88, με κεφαλαιοποίηση μέρους των υποχρεώσεών της προς την πιστώτρια και βασική μέτοχό της Intracom Holdings και την έκδοση 2.243.383 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,36 εκάστη και τιμής διάθεσης εκάστης μετοχής κατά τα οριζόμενα υπό στοιχ. β ακολούθως, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της ως άνω πιστώτριας, της οποίας οι απαιτήσεις θα κεφαλαιοποιηθούν, β) την προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που έχει ορισθεί στην ονομαστική αξία της μετοχής δηλ. € 1,36 ανά μετοχή, τιμή που κρίνεται δίκαιη και συμφέρουσα τόσο για την Εταιρεία, όσο και για τους μετόχους της,  γ) τη, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου, και δ) την παροχή εξουσιοδότησης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στελέχη αυτής όπως προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της εν λόγω απόφασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ειδικά, περιλαμβανομένης της έκδοσης και έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α. Με την εν λόγω αύξηση, η Εταιρεία θα μειώσει ισόποσα τις υποχρεώσεις της προς την πιστώτρια και βασικό μέτοχό της Intracom Holdings, χωρίς την εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού, γεγονός που θα συμβάλει θετικά στην χρηματοοικονομική διάρθρωση της Εταιρείας και στην περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειάς της. Το δε μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης αυτής, θα ανέλθει στο ποσό των € 34.540.780,88 και θα διαιρείται σε 25.397.633 Κοινές Ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,36 η κάθε μία. Για το συγκεκριμένο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καταρτίσει και είναι στη διάθεση των κ.κ. Μετόχων σχετική Έκθεση, η οποία έχει δημοσιοποιηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας και του Χ.Α.  

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 17.477.473 Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100% Έγκυρα: 17.477.473 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 17.477.473 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%). 

9) Λήψη απόφασης για α) αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε Κοινής Ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας µ ε ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού αυτών (reverse split) και β) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια μειώσεως της, ως άνω διαμορφωθείσας, ονομαστικής αξίας κάθε Κοινής Ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής, χωρίς αλλαγή του αριθμού αυτών, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α Κ.Ν. 2190/20. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου.Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 66,66% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επιτευχθείσα Απαρτία: 75,48% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

Η συζήτηση και απόφαση επί του εν λόγω θέματος θα λάβει χώρα κατά την επόμενη (Α’ Επαναληπτική) συνεδρίαση, η οποία στην από 01.06.2017 Πρόσκληση έχει ορισθεί για τις 7 Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεώτερης Πρόσκλησης, καθ’ όσον τούτο επιβάλλεται για διαδικαστικούς και μόνο λόγους και ειδικότερα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της, επί του 8ου θέματος αποφασισθείσας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους των υποχρεώσεων της υπέρ της βασικής της Μετόχου και να εκδοθεί η σχετική εγκριτική απόφαση από την αρμόδια Αρχή. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 17.477.473 Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100% Έγκυρα: 17.477.473 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 17.477.473 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%). 

10) Λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α Κ.Ν. 2190/1920.  Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου .  Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 66,66% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επιτευχθείσα Απαρτία: 75,48% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

Η συζήτηση και απόφαση επί του εν λόγω θέματος θα λάβει χώρα κατά την επόμενη (Α’ Επαναληπτική) συνεδρίαση, η οποία στην από 01.06.2017 Πρόσκληση έχει ορισθεί για τις 7 Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεώτερης Πρόσκλησης, καθ’ όσον τούτο επιβάλλεται για διαδικαστικούς και μόνο λόγους και ειδικότερα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της, επί του 8ου θέματος αποφασισθείσας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους των υποχρεώσεων της υπέρ της βασικής της Μετόχου και να εκδοθεί η σχετική εγκριτική απόφαση από την αρμόδια Αρχή. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 17.477.473 Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100% Έγκυρα: 17.477.473 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 17.477.473 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%). 

11) Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, στη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και τις λοιπές εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές. Επιπλέον, παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των επί μέρους όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, περιλαμβανομένης και της τιμής διάθεσης (κατ΄άρθρο 13 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920) και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματος. Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 66,66% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επιτευχθείσα Απαρτία: 75,48% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

Η συζήτηση και απόφαση επί του εν λόγω θέματος θα λάβει χώρα κατά την επόμενη (Α’ Επαναληπτική) συνεδρίαση, η οποία στην από 01.06.2017 Πρόσκληση έχει ορισθεί για τις 7 Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεώτερης Πρόσκλησης, καθ’ όσον τούτο επιβάλλεται για διαδικαστικούς και μόνο λόγους και ειδικότερα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της, επί του 8ου θέματος αποφασισθείσας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους των υποχρεώσεων της υπέρ της βασικής της Μετόχου και να εκδοθεί η σχετική εγκριτική απόφαση από την αρμόδια Αρχή. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 17.477.473 Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100% Έγκυρα: 17.477.473 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 17.477.473 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%).