Χωρίς ασφαλιστική "ενημερότητα", χω­ρίς ασφαλιστική "ικανότητα", αλλά και καταχρεωμένοι, κιν­δυνεύουν να παραμείνουν χι­λιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατροί, δικηγόροι και μηχανικοί, λόγω της έως τώρα αδυναμίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλι­σης να καταγράψει στα μη­τρώα του όλους τους ασφα­λισμένους του.

Και αυτό, γιατί σημαντική μερίδα από τις προαναφερθείσες κατηγορίες αυτασφαλισμένων εξακολουθεί είτε να είναι "διπλοεγγεγραμμένη" στα μητρώα του ΕΦΚΑ (δηλαδή εμφανίζεται με δύο ασφαλιστι­κούς "βίους") είτε να μην έχει καν εγγράφει στα μητρώα του ασφαλιστικού υπερφορέα, αν και η ένταξη του Ταμεί­ου τους (π.χ., τέως ΤΣΜΕΔΕ- ΕΤΑΑ) έχει γίνει από 1/1/2017 και ο νόμος Κατρούγκαλου, που προέβλεπε την ενοποίη­ση των Ταμείων, έχει τεθεί σε ισχύ από 13/5/2016.

Ασφαλισμένοι - "φαντάσματα"

Αυτό σημαίνει πως οι συ­γκεκριμένοι αυτασφαλισμένοι αποτελούν "φαντάσματα" για τον ΕΦΚΑ (αν και όχι για την αγορά, δεδομένου ότι συνεχίζουν να εργάζονται νόμιμα):

- Δεν μπορούν να λάβουν χρήματα από το Δημόσιο για κάποια σύμβαση έργου την οποία υπέγραψαν.

- Δεν μπορούν να μεταβιβά­σουν ένα ακίνητό τους.

- Δεν θα μπορούν να έχουν επιστροφή φόρου από την Εφορία.

Αναδρομικά "χαράτσια"

Παράλληλα, για όσους αυτασφαλισμένους εξακολου­θούν να "αγνοούνται" από τον ΕΦΚΑ αυξάνονται "σιωπη­ρά" τα ασφαλιστικά χρέη τους, μιας και δεν καταβάλ­λουν τις τρέχουσες εισφο­ρές, καθώς αυτές δεν έχουν υπολογιστεί -ούτε καταλο­γιστεί στους υπόχρεους-, ελλείψει του μητρώου των εν λόγω αυτασφαλισμένων.

Μόλις γίνει η "ταυ­τοποίηση" των εν λόγω επαγγελματιών, θα κληθούν να καταβά­λουν αναδρομικά τις εισφο­ρές που δεν κατέβαλαν χω­ρίς δική τους ευθύνη. Έτσι θα γίνει με 57.000 μη μισθω­τούς (ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους, "μπλοκάκηδες" και αγρότες), όπως αποφάσισε πρόσφατα η διοίκηση του ΕΦΚΑ.

Ωστόσο, με βάση τη συνεχι­ζόμενη άγνοια του ΕΦΚΑ για τους ασφαλισμένους του, τα αναδρομικά "χαράτσια" ανα­μένεται να συνεχιστούν.

Χωρίς φάρμακα

Στο μεσοδιάστημα, οι αυτασφαλισμένοι μη μισθω­τοί χωρίς "μητρώο" θα υφίστανται ακόμα ένα σκληρό χτύπημα, που δεν είναι άλλο από τη μη πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περί­θαλψη.

Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν εξετάσεις στον ιδιω­τικό τομέα της υγείας, αλλά ούτε και να "γράψουν" φάρμακα στον γιατρό τους.

Πρόβλημα, όμως, αντιμε­τωπίζουν και όσοι ασφαλισμέ­νοι θέλουν να "βγουν" στη σύνταξη, καθώς τα πληροφο­ριακά συστήματα του ΕΦΚΑ δεν τους "εμφανίζουν" και, έτσι, δεν μπορούν να υπολο­γιστούν και να εκδοθούν νέες συντάξεις.

Ο χάρτης του αλαλούμ

Σύμφωνα με ασφαλείς πλη­ροφορίες, η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί ανά κατηγορία ασφαλισμένων έχει ως εξής:

1.Το τέως ασφαλιστικό ταμείο των μηχανικών (ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙ- ΚΑ), λόγω των διαρκών επαναϋποβολών των αρχείων, ώστε να μπορέσει να γίνει "συνένωση" των ασφαλι­στικών ιστοριών των ασφα­λισμένων.

2. Το τέως Ταμείο των γιατρών (ΤΣΑΥ-ΕΤΑΑ) εκδίδει συντάξεις των οποίων αιτήθηκαν ασφαλισμένοι από το 2014, ενώ δεν είναι εφι­κτό να εξακριβωθεί ο χρό­νος ασφάλισης και αν αυ­τός έχει εξοφληθεί.

3. Το Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (ΤΥΔΕ), αντί για μηχανογρα­φικό αρχείο, διαθέτει χειρό­γραφες καρτέλες για τους ασφαλισμένους του.

4. Ο τέως ΟΓΑ, ενώ έκανε εκκαθάριση των ει­σφορών του β’ εξαμήνου του 2016, δεν μπορούσε να δώ­σει ασφαλιστική ενημερό­τητα στους αγροτοκτηνοτρόφους.

5. Το τέως ΙΚΑ εμφανίζει ασφαλισμένους με διαφορετική ασφαλιστική ιστορία, οι οποίες πρέπει να "συνενωθούν".

6. Το πρώην ΤΑΥΣΟ (Ταμείο των συνεταιριστών, το οποίο ενσωματώθηκε παλιότερα στο ΙΚΑ) έχει 400 αι­τήσεις συντάξεων που εκκρεμούν από το 2010, για­τί έχει ένα μητρώο που δεν μπορεί να διαβαστεί. Έτσι, οι αρμόδιοι δεν μπορούν να βρουν εάν έχουν καταβληθεί οι εισφορές.

7. Το ΤΑΜΚΥ (το οποίο είχε ενσωματωθεί στον ΟΑΕΕ από το 2007) δεν δια­θέτει μητρώο.

Παροχές με βάση εισφορές

Την ίδια στιγμή που ο ΕΦΚΑ "ψάχνει" ακό­μη τους ασφαλισμένους του, το υπουργείο Εργασίας σχεδιάζει να διαμορφώσει, μέσω του συστήματος "Άτλας", μια "δεξαμενή" πληρο­φοριών για κάθε ασφαλισμένο, η οποία θα αποτε­λεί ταυτόχρονα τη βάση για τον υπολογισμό κάθε παροχής του ΕΦΚΑ και όχι μόνο των συντάξεων, όπως άλλωστε προβλέπει το Μνημόνιο.

Σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδίασμά του υπ. Εργασίας, θα υπάρξουν "επεκτάσεις" και "τροπο­ποιήσεις" στο σύστημα "Άτλας", ώστε να συνερ­γάζεται και να λειτουργεί με τη νέα δομή του ΕΦΚΑ, κυρίως για να εξυπηρετήσει θέματα ασφαλιστικής ικανότητας.

Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα αυτό θα επεκταθεί ώστε να λειτουργήσει ως το κεντρικό σύστημα, όπου θα συγκεντρώνεται κάθε πληροφορία που αφορά εισφορές.

Με βάση αυτές τις πληροφορίες, θα υπολογίζονται κάθε είδους παροχές και κάθε είδους συντάξεις.

Παράλληλα, η ΗΔΙΚΑ αναπτύσσει ηλεκτρο­νικές υπηρεσίες ώστε να μπορεί ο ασφα­λισμένος να έχει ενημέρωση για το ποια είναι η "εικόνα" του στον ΕΦΚΑ, να μπορεί να κά­νει αιτήματα προς αυτόν με αίτηση-πρότυπο (όπως έχει δημιουργηθεί για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλ­ληλεγγύης), δίνοντας το ΑΜΚΑ του και τον τύπο της αίτησης και τα άλλα στοιχεία που θέλει, και να παρακολουθεί την εξέλιξη αυτών των αιτημάτων. Παράλληλα, το υπ. Εργασίας επιχειρεί να οργα­νώσει την επικοινωνία με όλους τους φορείς που τροφοδοτούν το σύστημα "Ήλιος", το οποίο κάθε μήνα "ξαναχτίζει" από την αρχή τα στατιστικά στοι­χεία του. Υπάρχει ένα μητρώο συνταξιούχων που φτιάχνεται κάθε μήνα με τις πληρωμές που έγιναν και δεν μπορεί να παρακολουθήσει έναν συντα­ξιούχο από τον έναν μήνα στον άλλο, τι ακριβώς συμβαίνει με τις συντάξεις του. Ωστόσο, κάτι τέ­τοιο προβλέπεται να προχωρήσει.

Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη του υπ. Εργασί­ας, χρειάζεται λειτουργικότητα με "ληξιαρχείο" συ­νταξιούχων. Παράλληλα, η κυβέρνηση "τρέχει" μια αντίστοιχη διαδικασία και στον τομέα της υγείας, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ.

Δημήτρης Κατσαγάνης (Capital.gr)