Αύξηση 13,58% των καθαρών πωλήσεων στα €119,41 εκατ. ανακοίνωσε ο θεσσαλικός όμιλος Βιοκαρπέτ για το 2018, ενώ τα ενοποιημένα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 26,77% στα €7,34 εκατ.

Παράλληλα, ο όμιλος παρουσίασε ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους €0,19 εκατ. έναντι ζημίας (€0,91) εκατ. την αντίστοιχη χρήση 2017.

Ειδικότερα, η εισηγμένη της Λάρισας ανακοίνωσε τα εξής αναφορικά με τα αποτελέσματα της διαχειριστικής χρήσης 2018:

Τα αποτελέσματα προκύπτουν από την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2018 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

Α'. ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ

- Οι καθαρές πωλήσεις του ΟΜΙΛΟΥ ανήλθαν κατά την χρήση του 2018 σε 119,41 εκατ.€ έναντι 105,13 εκατ. € την αντίστοιχη χρήση του 2017, αύξηση κατά 13,58%.

- Οι εξαγωγές του ΟΜΙΛΟΥ ανήλθαν κατά την χρήση του 2018 σε 68,37 εκατ. € έναντι 64,72 εκατ. € την αντίστοιχη χρήση του 2017. Αύξηση κατά 5,64%. Οι εξαγωγές αποτελούν το 57,26% του συνολικού τζίρου.

- Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά την χρήση 2018 σε 7,34 εκατ.€, έναντι 5,79 εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση 2017. Αύξηση κατά 26,77%.

- Ο ΟΜΙΛΟΣ παρουσιάζει ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους κατά την χρήση 2018  0,19 εκατ.€, έναντι ζημίας (0,91) εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση 2017.

- Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη που κατανέμονται στους μετόχους της εταιρίας, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και μετά την αφαίρεση των φόρων, ανήλθαν κατά την χρήση 2018 σε 0,20 εκατ. € έναντι ζημίας (1,06) εκατ. € την αντίστοιχη του 2017.

Β' Μητρική Εταιρία "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε."

- Οι καθαρές πωλήσεις την μητρικής εταιρίας ανήλθαν κατά την χρήση του 2018 σε 7,45 εκατ.€ έναντι 7,85 εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση του 2017.

- Οι ζημίες της μητρικής εταιρίας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIDTA), ανήλθαν κατά την χρήση 2018 σε (0,03)εκατ.€ έναντι (0,16) εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση του 2017.

- Οι ζημίες μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε (1,28) εκατ.€ κατά την χρήση του 2018, έναντι (2,15) εκατ.€ την αντίστοιχη χρήση 2017. Μείωση ζημιών κατά 40,47%.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ πλέον εισέρχεται σε μια νέα πορεία ανάπτυξης ήδη το 2018 καταγράφει θετικά οικονομικά αποτελέσματα ήτοι κέρδη 0,20 εκ. € έναντι ζημιών το 2017 (1.06) εκ €.

Το ΔΣ του ΟΜΙΛΟΥ υλοποιεί με σταθερά βήματα τον στρατηγικό σχεδιασμό για επέκταση εκσυγχρονισμό και βελτίωση της παραγωγικής δυναμικότητας με μια σειρά από επενδύσεις μέσω της θυγατρικής της ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ και  της μητρικής εταιρίας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ.

Στο τέλος του 2018 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση μιας νέας υπερσύχρονης γραμμής διέλασης και συσκευασίας προϊόντων αλουμινίου στο Κουλούρι Λάρισας για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και χαμηλού κόστους παραγωγής, με σημαντική αύξηση νέων θέσεων εργασίας στην μητρική ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ συμβάλλοντας έτσι στην τόνωση τοπικής οικονομίας και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας.

 Όσον αφορά την Μητρική εταιρία ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ η Διοίκηση υλοποίησε τον Απρίλιο του 2019 έναν φωτοβολταικό σταθμό 4 MW στο 6ο ΧΛΜ ΕΟ Λάρισας – Θεσ/κης. Η νέα επένδυση θα βελτιώσει σημαντικά τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2019.

Το ΔΣ προτείνει να μην δοθεί μέρισμα για την διαχειριστική χρήση 2018 λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων.

Σας γνωρίζουμε ότι τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη 24/4/2019.

Λ.Ε.