Αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη με την προσθήκη δεύτερου θέματος δημοσίευσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ σε συνέχεια της από 09.06.2017 δημοσιευθείσας πρόσκλησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και μετά την υποβολή αιτήματος μετόχου που εκπροσωπεί το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατόπιν τούτου, η ημερήσια διάταξη της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως:

1.Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.

2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι η Γ.Σ. θα διεξαχθεί την 30η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας, η οποία βρίσκεται στο Δήμο Αχαρνών (Μενιδίου) Αττικής, στο 15ο χλμ της Λεωφόρου Πάρνηθος,