Με θετικό πρόσημο έκλεισε το 2017 για την Τρικαλινή βιομηχανία ορών ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε., η οποία παρουσιάζει αξιοσημείωτη σταθερότητα τόσο στις πωλήσεις όσο και στα κέρδη της. 

Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος των εργασιών ( καθαρές πωλήσεις) ανήλθε κατά τη χρήση 2017 σε € 30.311.924,86 έναντι € 29.581.073,16 κατά τη χρήση 2016 παρουσιάζοντας αύξηση κατά ευρώ 730.851,70, ήτοι 2,47% από την προηγούμενη χρήση.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν κατά τη χρήση του 2017 σε € 14.059.693,81 έναντι € 14.117.338,70 του 2016, παρουσιάζοντας μείωση € 57.644,89, ήτοι 0,41%. Το μικτό κέρδος ως ποσοστό επί των πωλήσεων κατά τη χρήση του 2017 ανήλθε σε 46,38% έναντι 47,72% κατά τη χρήση του 2016.

Σύμφωνα με όσα καταγράφονται στον ισολογισμό της εταιρείας, τα έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης ανήλθαν σε € 6.138.360,96 έναντι € 5.925.174,28 κατά τη χρήση 2016, παρουσιάζοντας αύξηση € 213.186,68, ήτοι 3,6 %. Τα αποτελέσματα (κέρδη) που απομένουν μετά την αφαίρεση των εξόδων Διοίκησης και Διάθεσης ανήλθαν κατά τη χρήση 2017 σε € 7.921.332,85 έναντι € 8.192.164,42 κατά τη χρήση 2016 παρουσιάζοντας μείωση € 270.831,57, ήτοι 3,31%.

Οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα ανήλθαν σε € 2.168.902,18 έναντι € 2.936.752,26 κατά τη χρήση 2016 παρουσιάζοντας μείωση κατά € 767.850,08, ήτοι 26,15%. Η εταιρεία κατά τη χρήση 2017 προέβη σε διαγραφή του υπολοίπου της επίδικης απαίτησης από το ΤΣΑΥ ύψους € 832.181,10 σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσης, ποσό που αντιστοιχεί σε δύο (2) αμετάκλητες απορριπτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ποσού € 668.018,78 και στις δύο (2) τελευταίες που εκκρεμούν, ποσού € 164.162,32, και που προβλέπεται ότι θα είναι απορριπτικές όπως ήταν και οι προηγούμενες ένδεκα (11) αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί.

Τα αποτελέσματα προ φόρων αφού ληφθούν υπ’ όψη και τα λοιπά έσοδα και κέρδη, πιστωτικοί τόκοι και λοιπά έξοδα και ζημίες ποσού € 3.885.184,98 ανέρχονται σε € 1.867.245,69 έναντι € 1.350.527,37 της προηγούμενης χρήσης του 2016, αυξημένα κατά € 516.718,32. Τα αποτελέσματα μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος της χρήσης ποσού € 375.245,00 είναι € 1.492.000,69 έναντι € 764.386,21 για τη χρήση 2016.

Ο τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά € 3.844.825,00 συνολικά με αύξηση κατά € 967.070,64 του μακροπρόθεσμου και μείωση κατά € 4.811.895,64 του βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Με βάση την με αριθ. Οικ. 2/43758/0025 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 1289/29.6.2015) δόθηκε η δυνατότητα αναστολής καταβολής των χρεολυσίων των οφειλόμενων δόσεων της περιόδου από 31.12.2013 έως και 31.12.2016 των δανείων που λήγουν μετά την 01.01.2017 και είναι εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2/14709/0025/14.04.2009 υπουργικής απόφασης με συνέπεια ποσό € 10.834.821.15 να επιμερισθεί ισόποσα στις εναπομείνασες δόσεις των ετών 2017, 2018 και 2019.

Για εξασφάλιση των τραπεζικών δανείων αυτών, αρχικού ποσού € 19.000.000 εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο έχει εγγραφεί υποθήκη ποσού € 15.200.000. Οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2017 έφθασαν στο ποσό των € 1.673.617,38 και αφορούσαν σε ακίνητα (οικόπεδο 7.976,87m2) € 140.504,30, κτίρια € 463.833,88, μηχανήματα € 715.967,06 και λοιπό εξοπλισμό € 353.312,14

Πρόβλεψη

Η εταιρεία, παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης που επικρατούν στην ελληνική αγορά, διατήρησε την ηγετική θέση στην παραγωγή και εμπορία φαρμακευτικών ενδοφλέβιων διαλυμάτων – ορών, στόχος που παραμένει και για το 2018. Η Διοίκηση θεωρεί την εξαγωγική δραστηριότητα κύριο άξονα ανάπτυξης των πωλήσεων, αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας και βελτίωσης της ρευστότητας της εταιρείας.

Η μείωση του κόστους παραγωγής μέσω επενδύσεων παραμένει στόχος για την εταιρεία, προκειμένου να υπάρξει παραπέρα βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς των προϊόντων της και ιδιαίτερα στο εξωτερικό όπου δίδεται ιδιαίτερη σημασία. Κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο 2018, η Διοίκηση εκτιμά ότι οι πωλήσεις θα αυξηθούν στην εσωτερική αγορά, αν δεν υπάρξουν παραπέρα αρνητικές εξελίξεις σχετικά με τον κλάδο του φαρμάκου, με τα υπάρχοντα και νέα προϊόντα και στο εξωτερικό με τους υπάρχοντες και νέους πελάτες σε νέες αγορές. Η Διοίκηση της εταιρείας έχει σκοπό να συνεχίσει στο μέλλον βασιζόμενη στις παραπάνω στρατηγικές.

Ι.Ν.Ρ.