Στις 21/6/2017 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της θεσσαλικής εισηγμένης Βιοκαρπέτ με έδρα την Λάρισα, θυγατρική της οποίας είναι η βιομηχανία αλουμινίου Exalco. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:                    

1) Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας (Εταιρικών & Ενοποιημένων) με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  της 46ης εταιρικής χρήσης από 1/1 εως 31/12/2016.

2) Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2016 (1-1 εως 31-12-2016).

3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της εταιρίας της χρήσης 2016, σε εταιρική και Ενοποιημένη βάση.

4) Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για την χρήση 2016.

5) Έγκριση μισθών μετόχων μελών του ΔΣ για την παροχή εργασίας πέραν των καθηκόντων τους σαν μέλη του ΔΣ, χρήσεως 2016 και προέγκριση των αμοιβών τους από τις παραπάνω σχέσεις για την χρήση 2016.

6) Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2017 κατά ΔΠΧΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής τους.

7) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.