Η εταιρία ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ανακοινώνει ότι το νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας που εκλέχθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 7/6/2021, συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα με την από 7/6/2021 απόφασή του, ως ακολούθως:

Ιωάννης Αστερίου Καντώνιας                Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)

Βασίλειος Αθανασίου Τσιάρας                Αντιπρόεδρος του ΔΣ (Μη εκτελεστικό)

Γεώργιος Αντωνίου Καντώνιας               Μέλος του ΔΣ  & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)

Αθανάσιος Βασιλείου Τσιάρας                Μέλος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)

Παναγιώτης Αντωνίου Μαυρομμάτης     Μέλος του ΔΣ (Εκτελεστικό)

Αθανάσιος Ιωάννη Κουκουλίτσιος          Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Νικολέττα Νικολάου Μπασδέκη             Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παναγιούλα Σπυρίδωνος Γεωργιάδη      Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Γεωργίου Χατζηευθυμίου        Μέλος του ΔΣ  (Μη εκτελεστικό)

Η θητεία του ΔΣ είναι 6ετής και λήγει στις 6/6/2027.

Τα ανωτέρω Ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ που εκλέχθηκαν με την έκτακτη ΓΣ της 7/6/2021 πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με το Αρθ.9 του Ν.4706/2020 .

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις του νόμου 4706/2020 και την ισχύουσα νομοθεσία.

Επιτροπή Ελέγχου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την   συνεδρίαση της 7/6/2021 όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις αποφάσεις  της έκτακτης ΓΣ της 7/6/2021 και τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, του Ν.3016/2020 και της ισχύουσας νομοθεσίας. Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν, όρισε τον Πρόεδρό της και η σύνθεσή της είναι η ακόλουθη: 

Πρόεδρος - Αθανάσιος Κουκουλίτσιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Μέλος - Νικολέττα Μπασδέκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Μέλος  - Παναγιούλα Γεωργιάδη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ